Hjem / Thorn / Betalings- og leveringsvilkår

Betalings- og leveringsvilkår

Om ikke annet fremgår nedenfor, eller er avtalt mellom partene, gjelder vilkårene i Anbefalte salgs- og leveringsbetingelser
for elektrisk materiell i Norge, utarbeidet av Elektroforeningen datert 26. januar 2012 ("ASLEM 12").

1 ANBUD, PRISER M.M.

1.1 Kjøperens ordre er bindende for selgeren først når kjøperen har mottatt skriftlig ordrebekreftelse. Tilbud fra selger er å
forstå som oppfordring til å legge inn en ordre, og er derfor ikke bindende for selgeren med mindre dette er uttrykkelig angitt i
tilbudet. Dersom selgers tilbud uttrykkelig er gjort bindende, skal et slikt tilbud gjelde i en (1) måned fra den dagen tilbudet er
datert.

1.2 Med mindre annet er avtalt, gjelder leveringsdagens priser ved alle salg. Videre forbeholder selgeren seg retten til å
endre konstruksjoner og spesifikasjoner, mål, anbud, rabatter og pris, uten nærmere varsel. For eksempel forbeholder
selgeren seg retten til prisendringer foranlediget av endringer i valuta, skatter, toll og andre offentlige avgifter. Alle priser er
eksklusiv merverdiavgift.

2 BETALING

Betaling skal skje netto kontant innen 30 dager fra fakturaens forfallsdato. Ved betaling etter forfall, belastes kjøperen
forsinkelsesrenter etter den til enhver tid gjeldende forsinkelsesrenten som fremgår av lov om renter ved forsinket betaling
(Forsinkelsesrenteloven). Ved endring av renten i Forsinkelsesrenteloven, endres forsinkelsesrenten fra og med følgende
månedsskifte.

3 FRAKT OG EMBALLASJE

3.1 Om ikke annet er avtalt, skal levering skje i samsvar med prinsippet Delivered Duty Paid "DDP" som beskrevet i
International Chamber of Commerce sine regler for bruk av innenlandske og internasjonale leveringsbetingelser 2010
(Incoterms 2010), til angitt adresse. Selgeren forbeholder seg retten til å velge den rimeligste transportmetoden.
Miljøgebyr belastes med henholdsvis 1 % av fakturabeløp for armaturer og 1 % av fakturabeløp for lyskilder.

3.2 For alle leveranser beregnes følgende frakttillegg av netto fakturabeløp:

Sone 1 postnummer 0-3999: Østlandet 3,5 %
Sone 2 postnummer 4000 - 4999: Sørlandet 4,0 %
Sone 3 postnummer 5000 - 7999: Vestlandet og Trøndelag 4,5 %
Sone 4 postnummer 8000 - 9999: Nord-Norge 6,5 %

Frakt beregnes særskilt i hvert enkelt tilfelle for master, skap og produkter fra andre aktører, da dette leveres direkte fra
fabrikk/produsent.

4 RETUR

For retur av varer gjelder følgende regler:

a) Selger aksepterer kun retur av varer dersom selger har opptrådt uaktsomt, for eksempel ved feil ordrehåndtering.
b) Øvrig retur av lagerførte varer, forutsetter godkjenning av selgeren og skjer senest 14 dager etter kjøpers mottak av
varen. Ved retur av lagerførte varer krediteres kjøperen fakturabeløpet, men slik at selgeren har rett til å beholde minst
20 prosent av fakturabeløpet samt har rett til transportvederlag og dekning av emballasjekostnader. Retur skal skje i
originalforpakning, og kjøperen skal gi informasjon om returordrenummer og dato på selgerens faktura eller
følgeseddel.
c) Utover det som angis overfor, foreligger det ingen returrett.

5 TEKNISKE DOKUMENTER

Tegninger og andre tekniske dokumenter som en part har delt, forblir dennes eiendom. Den andre parten kan bruke,
reprodusere eller kommunisere til tredjeparter disse dokumentene, kun i den utstrekning det er nødvendig for å oppnå det
tiltenkte formålet med delingen av dokumentene.

6 SIKKERHET

Foreligger det rimelig grunn til å anta at kjøperen ikke vil oppfylle sin betalingsforpliktelse, har selger rett til å kreve at det blir
stilt nødvendig sikkerhet. Dersom sikkerhetsstillelse ikke skjer uten ugrunnet opphold etter selgers krav, kan selgeren
umiddelbart skriftlig heve kontrakten for ikke-leverte varer. Selgeren kan uansett heve kjøpet uten først å kreve sikkerhet,
dersom motparten går konkurs eller på annen måte som følge av svekket økonomisk evne ikke kan forventes å oppfylle sine
forpliktelser i henhold til avtalen.

7 FORBEHOLD OM EIERSKAP

Varen forblir selgerens eiendom, til den blir fullt ut betalt, i den utstrekning et slikt forbehold er gyldig etter gjeldende
regelverk.

Selger har salgspant, og beholder eiendomsretten til de bestilte/ leverte varer inntil kjøpesummen med eventuelle renter
er betalt i sin helhet. Bestilling av varen, skriftlig eller muntlig, samt signering av avtale er å anse som aksept på dette.
Eventuell innsigelse mot salgspant må fremmes skriftlig, før bestilling finner sted.
www.thornlighting.no

8 LEVERINGSTID

8.1 Levering skal skje innen avtalt leveringstid. Leveringstiden fremgår av ordrebekreftelsen eller av senere kommunikasjon fraselgeren.

8.2 Leveringstiden skal, uten særskilt varsel forlenges tilsvarende den oppståtte forsinkelsen dersom:

a) kjøperen unnlater å betale eller unnlater å stille etterspurt sikkerhet for kjøperens betalinger;b) nødvendige tekniske dokumenter fra kjøperen ikke har kommet frem til selgeren til rett tid;
c) kjøperen har nektet å motta leveringen eller ikke har hatt anledning til å motta levering til opprinnelig avtalt leveringstid,
eller kjøper ikke har foretatt de nødvendige forberedelser eller tiltak som er påkrevd for at selgeren på sin side skal kunne
fullføre sine forpliktelser;
d) kjøperen eller hans representant ønsker en endring i leveransen som kan medføre en forsinkelse; eller
e) selgers leveranse har blitt forhindret på grunn av en arbeidskonflikt eller andre forhold, herunder eksempelvis brann,
krig, uforutsett militærinnkalling, rekvisisjon, beslag, valutarestriksjoner, opprør og opptøyer, knapphet på transportmidler,
knapphet på varer, kassering av større varepartier, mangel på energi samt feil i leveranser fra underleverandører eller
forsinkelse av disse produktene som følge av forhold som er nevnt i dette avsnittet, når selgeren ikke kan kontrollere slike
omstendigheter.

8.3 Dersom levering forsinkes av en annen omstendighet enn det som er angitt i punkt 8.2 e), skal kjøperen oppfordre
selgeren til å levere. For det tilfellet at forsinkelsen overstiger en (1) måned, og dette innebærer en vesentlig forsinkelse for
kjøperen, skal kjøperen skriftlig kreve at selgeren skal levere. Om ikke levering har funnet sted innen en måned etter at
selger har mottatt slik skriftlig oppfordring, har kjøperen rett til å heve kjøpet.

8.4 Partene har rett til erstatning for skade/tap som er lidt på grunn av leveringsforsinkelse eller heving. Dette gjelder
uavhengig av om årsaken til forsinkelsen inntreffer før eller etter den avtalte leveringstiden. Se nedenfor punkt 11
vedrørende ansvarsbegrensninger.

9 SELGERENS ANSVAR FOR FEIL/GARANTI

9.1 Selgeren har et alminnelig mangelsansvar for feil i leverte varer i henhold til ASLEM 12, forutsatt at kjøper har
oppfylt sine forpliktelser og reklamert innen 10 virkedager etter varemottak.

9.2 Selger har i tillegg et garantiansvar i henhold til det til enhver tid gjeldende garantidokumentet utstedt av Zumtobel
Lighting GmbH som er tilgjengelig på www.thornlighting.no og www.zumtobel.no. Garantien gjelder med de forutsetninger
og begrensninger som fremgår av garantidokumentet, i tillegg til at garantiens gyldighet forutsetter at forfalt betaling for
varene er betalt.

9.3 I tillegg til begrensningene som fremgår av garantidokumentet omfatter garantien ikke:

a) følgekostnader som påløper når selgeren oppfyller sine garantiforpliktelser, herunder lokalisering av feilen, tilgang og
fjerning av feilen, installasjon av reparert eller utbyttet vare, reparasjon av skader på varen eller annen eiendom enn de
solgte varene som oppsto som følge av nødvendige handlinger ved reparasjon eller utskiftning;
b) forbruksvarer, herunder glødelamper og sikringer ,
c) feil som er relatert til feilaktige eller misvisende tegninger, instruksjoner eller spesifikasjoner fra kjøperen;
d) krenkelse av immaterielle rettigheter til tredjeparter; og
e) produkter som ikke brukes i Norge.

9.4 Om ikke annet uttrykkelig er avtalt, skal garantien kun gjelde i forhold til kjøperen og kan derfor ikke overføres til kjøperens
kunder.

10 IMMATERIELLE RETTIGHETER

10.1 Denne avtalen medfører ikke at noen immaterielle rettigheter, enten de er registrerte eller uregistrerte, overføres fra selger
til kjøper.

10.2 Kjøperen forplikter seg til å ikke registrere noen immaterielle rettigheter i form av selgerens varemerker, firmanavn,design, patenter, domenenavn eller andre registrerte eller uregistrerte immaterielle rettigheter som tilhører selgeren.

10.3 Kjøperen kan kun bruke selgerens registrerte eller uregistrerte kjennetegn med selgerens uttrykkelige samtykke. All
slik bruk skal skje i samråd med selgeren og godkjennes av selgeren på forhånd.

10.4 Selger er ikke ansvarlig for eventuelle krenkelser av tredjeparts immaterielle rettigheter. Dersom et krav vedrørende
krenkelse av immaterielle rettigheter fremsettes mot kjøperen, skal kjøperen umiddelbart informere selgeren om dette.

11 ANSVARSBEGRENSNINGER

Uavhengig av hva som fremgår ovenfor, skal selgerens samlede erstatningsansvar i forbindelse med forpliktelsene i denne
avtalen, ikke i noe tilfelle overstige et beløp som er større enn kjøpesummen av den aktuelle ordren samt heller ikke
omfatte erstatning for tapt fortjeneste, tap av inntekter, kostnader forbundet med driftsavbrudd, krav fra kjøperens kunder,
tap av forventet besparelse eller økte driftskostnader, eller andre indirekte skader eller følgeskader av noe slag.

12 LOVVALG OG TVISTELØSNING

12.1 Avtalen skal tolkes og anvendes i samsvar med norsk rett.
www.thornlighting.no

12.2 Tvister som oppstår i forbindelse med denne avtalen, skal avgjøres ved voldgift administrert av Oslo Chamber of
Commerce (OCC).

12.3 Reglene for forenklet voldgift skal gjelde, med mindre OCC på grunn av hensyn til skaden, beløpet i tvisten og andre
omstendigheter, avgjør at de alminnelige voldgiftsreglene skal gjelde. I sistnevnte tilfelle skal OCC også avgjøre hvorvidt
voldgiftsretten skal bestå av en eller tre voldgiftsdommere. Voldgiftsforhandlingene skal gjennomføres i Oslo.

12.4 Selgeren har rett til å gjøre gjeldende krav vedrørende betalingsmislighold for de alminnelige domstoler.

Valid as of 22 January, 2019 Zumtobel Lighting GmbH, Austria

Betalings- og leveringsvilkår

← Tilbake til oversiktsside